Skip to content Skip to footer

GİB Duyuruları

06/07/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ (Sıra No : 500) ile; 7144 sayılı Kanun ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununa eklenen Geçici 31 inci madde ile bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerinde yer alan taşınmazlarının değerlerinin Yİ- ÜFE değerindeki artış oranı dikkate alınmak suretiyle yeniden hesaplanması uygulamasına ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Söz konusu Tebliğde;

  • – Yeniden değerleme yapabilecek mükelleflerin kimler olduğu,
  • – Yeniden değerlemeye tabi iktisadi kıymetlerin neler olduğu,
  • – Yeniden değerlemeye esas değerin nasıl tespit edileceği,
  • – Yeniden değerleme uygulamasının mükellefin isteğine bağlı olduğu ve zorunluluk arz etmediği,
  • – Yeniden değerlemenin hangi süreler arasında yapılabileceği,
  • – Yeniden değerlemenin nasıl yapılacağı,
  • – Yeniden değerleme sonucu ortaya çıkan değer artışının pasifte özel fonda gösterileceği ve % 5 oranında vergilendirileceği,
  • – Yeniden değerleme sonrası iktisadi kıymetin yeni değeri üzerinden amortismana tabi tutulacağı

hususlarında açıklamalar bulunmaktadır.

Söz konusu Tebliğ için tıklayınız.