Skip to content Skip to footer

Makine ve Teçhizat Tesliminde KDV İstisna Süresi

21.12.2022 tarih ve 32050 sayılı Resmi Gazete’de “3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 39 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Sürenin 31/12/2024 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6583) yayımlanmıştır.

3065 sayılı KDV Kanunu’nun geçici 39 uncu maddesi uyarınca, sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri ile teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesindeAr-Ge ve tasarım merkezlerinde ve araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri 31.12.2022 tarihine kadar KDV’den müstesnadır.

Anılan Karar ile; 3065 sayılı Kanunun geçici 39 uncu maddesinde yer alan 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizatın teslimleri ile 4691 sayılı Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde5746 sayılı Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde6550 sayılı Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizatın teslimlerinde uygulanan KDV istisnasının süresi 31.12.2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık  ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.